Det råder stor enighet om att klimatutsläppen måste minska – och det är ont om tid. För att Sverige ska behålla konkurrenskraft krävs att vi säkrar tillgången på förnybar och utsläppsfri el. Med ett starkare kraftnät och inrättandet av en marknad för elsystemtjänster kan utbyggnaden av förnybart ske på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Läs hela