Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, och Svensk Solenergi. Vi arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom området förnybar energi. Nedan kan du läsa om våra respektive organisationer.

Förnybarhetsrådet  består av: Charlotte Unger Larson, Jan-Olof Dalenbäck och Gustav Melin.

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Vårt övergripande mål är att vindkraften har en bred folklig förankring. Den är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem som leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Genom den svenska elexporten bidrar vindkraften till minskad klimatpåverkan i Europa.

Vindkraften producerade 16,6 TWh el 2015, med en installerad effekt på 6 029 MW. Det utgör cirka 12 procent av elanvändningen i Sverige.

Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem. Bioenergin är större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans och att ca 35 procent av all energianvändning i Sverige kommer från bioenergi. Bioenergin har passerat oljan som största energikälla i vår energianvändning. Den största användningen är inom skogsindustrin, där man eldar restprodukter som bark, rötskadad ved och svartlut för att producera el, värme och framöver drivmedel. I mer än 70 procent av fjärrvärmen används bioenergi som därmed står för huvuddelen av uppvärmningen i de flesta städer och tätorter i landet. Också pelletseldning, biogas- och etanolanvändning ökar på sina respektive marknader.

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, har medlemmar som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.