Allmänt

Närmare hälften av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor. Det handlar framför allt om vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Sveriges användning av förnybar energi är i särklass högst i jämförelse med övriga länder inom EU.

Inom EU pågår ett aktivt arbete inom energiområdet. Det har tagits fram gemensamma mål om förnybar energi: år 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst tio procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020. För Sveriges del innebär dessa mål att vi ska nå 49 procent år 2020. Riksdagen har beslutat att nivån ska vara 50 procent 2020.

Sverige ligger i framkant när det gälle omställningen och har redan nått EU-kraven.

Sveriges första rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). Läs rapporten.

Om Vindkraft

Det finns goda förutsättningar för en snabb och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter.  När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb och bidrar till ett lägre elpris.
Läs mer om vindkraft 
Frågor och svar om vindkraft

Om Bioenergi

Bioenergin har passerat oljan som Sveriges största energikälla. Det beror delvis på att vi har koldioxidskatt men framför allt på att bioenergi är lönsamt och miljövänligt. År 2015 kom ca 35 procent av Sveriges energianvändning från bioenergi. Sverige är ett fantastiskt exempel för andra länder på hur utveckling av förnybar energiproduktion kan ske.

Fakta om Bioenergi

Om Solenergi

Utbyggnaden av solenergi (solel, solvärme, solkyla) är omfattande i världen och intresset ökar även i Sverige. Vi har utmärkt goda förutsättningar att bygga ut såväl solel som solvärme i Sverige och potentialen är enorm. På våra breddgrader räcker det att täcka 1 procent av landarealen med solfångare eller solceller med 30 procent verkningsgrad för att täcka hela vårt energibehov. Och det finns 300 kvadratkilometer takyta som med dagens teknik kan ge 35–40 TWh solel eller cirka 100 TWh solvärme.

Branschorganisationen Svensk Solenergi gör bedömningen att det är fullt möjligt (både tekniskt och ekonomiskt) att till år 2020 ska finnas 4 TWh solel och 4 TWh solvärme i vårt energisystem.

Fakta om Solenergi